Karaoke Trăng Tàn Trên Hè Phố Tone Nam Nhạc Sông | Trọng Hiếu

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phạm Phong Phú

Karaoke Trăng Tàn Trên Hè Phố Tone Nam Nhạc Sông | Trọng Hiếu

Phạm Phong Phú

Karaoke Trăng Tàn Trên Hè Phố Tone Nam Nhạc Sông | Trọng Hiếu