Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa đăng nhập

Mấy nhịp cầu tre

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 19/11/2018

Mã số bình chọn: 13 (1 vote)

Cuộc thi “Hát hay trúng ngay SAMSUNG tháng 11!”

Xem thể lệ >

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.