Các thành viên khác cùng hát bài "Một cú lừa"

2984969

Một cú lừa

2983106

Một cú lừa

2981554

Một cú lừa

2981262

Một cú lừa

2981262

Một cú lừa

0904***136

Một cú lừa

2980231

Một cú lừa

User 3976690

Một cú lừa

2975710

Một cú lừa

0559***671

Một cú lừa

2971906

Một cú lừa

2970075

Một cú lừa

2969495

Một cú lừa

2968140

Một cú lừa

2964315

Một cú lừa

2957532

Một cú lừa

2955554

Một cú lừa

0338***578

Một cú lừa

2954477

Một cú lừa

0982***450

Một cú lừa

2952501

Một cú lừa

2951860

Một cú lừa

0346250792

Một cú lừa

2949622

Một cú lừa

2949622

Một cú lừa

2949622

Một cú lừa

0833***578

Một cú lừa

Thanh Hương

Một cú lừa