Anh Muốn Nói - Trịnh Thăng Bình「KARAOKE」

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Maii

Anh Muốn Nói - Trịnh Thăng Bình「KARAOKE」

Diệu Ái

Anh Muốn Nói - Trịnh Thăng Bình「KARAOKE」

Đờ Ức Đức

Anh Muốn Nói - Trịnh Thăng Bình「KARAOKE」