BẠC PHẬN LIVE | JACK x K ICM #BẠCPHẬN #JACK #KICM

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2155305

BẠC PHẬN LIVE | JACK x K ICM #BẠCPHẬN #JACK #KICM

2054868

BẠC PHẬN LIVE | JACK x K ICM #BẠCPHẬN #JACK #KICM

Tiểu Long

BẠC PHẬN LIVE | JACK x K ICM #BẠCPHẬN #JACK #KICM