Cảm giác lẫn lộn

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0852***027

Cảm giác lẫn lộn

0968***933

Cảm giác lẫn lộn

2459879

Cảm giác lẫn lộn