Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2548890

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

0918***374

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

2546858

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao