Có chắc yêu là đây

Địa điểm: BigC Thái Nguyên, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2557752

Có chắc yêu là đây

2557314

Có chắc yêu là đây

NV Chiến

Có chắc yêu là đây