Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Có chắc yêu là đây

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0327***212

Có chắc yêu là đây

2938256

Có chắc yêu là đây

User 3938061

Có chắc yêu là đây