Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: TP Hà Nội, 121 Chùa láng, Đống Đa, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2940076

Có tất cả nhưng thiếu anh

User 3940069

Có tất cả nhưng thiếu anh

2940057

Có tất cả nhưng thiếu anh