Còn gì đau hơn chữ đã từng

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0398***635

Còn gì đau hơn chữ đã từng

0896***241

Còn gì đau hơn chữ đã từng

2506484

Còn gì đau hơn chữ đã từng