Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Dễ đến dễ đi

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3160340

Dễ đến dễ đi

3159555

Dễ đến dễ đi

3155452

Dễ đến dễ đi