Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lan Hoang

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

0385***887

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

0383***078

Đừng yêu nữa em mệt rồi (Htrol rm)

Các bản thu gần đây