Duyên mình lỡ

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Ola Ola

Duyên mình lỡ

0905***213

Duyên mình lỡ

0948***153

Duyên mình lỡ