Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Em không sai chúng ta sai

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.