Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

GAYLE - abcdefu (Karaoke Version)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3147428

GAYLE - abcdefu (Karaoke Version)

Nguyễn Hà Phương

GAYLE - abcdefu (Karaoke Version)

Nguyễn Hà Phương

GAYLE - abcdefu (Karaoke Version)