Hết thương cạn nhớ

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0901***968

Hết thương cạn nhớ

0766***477

Hết thương cạn nhớ

0908***067

Hết thương cạn nhớ