Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hết thương cạn nhớ

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166213

Hết thương cạn nhớ

0393***570

Hết thương cạn nhớ

0917***400

Hết thương cạn nhớ