Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hotel california

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***667

Hotel california

Hoàng Natsu

Hotel california

0379***105

Hotel california