Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Tết Đong Đầy - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Duck V x Homieboiz

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2178857

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Tết Đong Đầy - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Duck V x Homieboiz

2178291

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Tết Đong Đầy - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Duck V x Homieboiz

2177532

[ Karaoke - Beat Chuẩn ] Tết Đong Đầy - Kay Trần x Nguyễn Khoa x Duck V x Homieboiz