Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke Chúc Duy] Hào khí Việt Nam - FM - Phối Chuẩn

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2561747

[Karaoke Chúc Duy] Hào khí Việt Nam - FM - Phối Chuẩn

0922***767

[Karaoke Chúc Duy] Hào khí Việt Nam - FM - Phối Chuẩn

2558396

[Karaoke Chúc Duy] Hào khí Việt Nam - FM - Phối Chuẩn