Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0764***631

Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn

0974***736

Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn

0385***966

Karaoke Đâu chỉ riêng em - Mỹ Tâm beat chuẩn