Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke DEMO] Tiễn Người Đi - Quang Lê ✔

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Dinh tam

[Karaoke DEMO] Tiễn Người Đi - Quang Lê ✔