Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm 要不然我们就这样一万年 (Trường Nguyệt Tẫn Minh) Hoàng Tiêu Vân

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3161818

[KARAOKE] Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm 要不然我们就这样一万年 (Trường Nguyệt Tẫn Minh) Hoàng Tiêu Vân

3154789

[KARAOKE] Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm 要不然我们就这样一万年 (Trường Nguyệt Tẫn Minh) Hoàng Tiêu Vân

3154789

[KARAOKE] Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm 要不然我们就这样一万年 (Trường Nguyệt Tẫn Minh) Hoàng Tiêu Vân