Karaoke HD Từng Yêu - Phan Duy Anh | Beat Gốc Chuẩn ( Có Bè )

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hiền Doll

Karaoke HD Từng Yêu - Phan Duy Anh | Beat Gốc Chuẩn ( Có Bè )

1983351

Karaoke HD Từng Yêu - Phan Duy Anh | Beat Gốc Chuẩn ( Có Bè )

1984751

Karaoke HD Từng Yêu - Phan Duy Anh | Beat Gốc Chuẩn ( Có Bè )