Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE ĐÃ SAI TỪ LÚC ĐẦU - Bùi Anh Tuấn Trung Quân | Live Concert HOA | Đã sai từ lúc đầu Karaoke

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.