Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[ Karaoke Tone Nữ ] | Tự Sự | Orange ft Thuận Nguyễn l Qua Bển Làm Chi OST

Địa điểm: Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.