「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NAM

Địa điểm: Funny Game - Hòa Bình, 332 Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình, Hòa Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2448308

「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NAM

2448144

「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NAM

Rose Tran

「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NAM