Mỗi người một nơi (2017)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phùng quốc khánh

Mỗi người một nơi (2017)

Tuấn

Mỗi người một nơi (2017)

Đồng Đồng

Mỗi người một nơi (2017)