Nếu em được lựa chọn

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0777682249

Nếu em được lựa chọn

Trung Đức

Nếu em được lựa chọn

0827***919

Nếu em được lựa chọn