Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nhớ Anh Karaoke Tone Nữ (NS: Kỳ Phương)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.