Sai lầm của anh

Địa điểm: BigC Đồng Nai, QL51, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2250472

Sai lầm của anh

2250401

Sai lầm của anh

0962***127

Sai lầm của anh