Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

SHY - Jai Waetford (KARAOKE VERSION)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

ha dieu

SHY - Jai Waetford (KARAOKE VERSION)

2620889

SHY - Jai Waetford (KARAOKE VERSION)

2420385

SHY - Jai Waetford (KARAOKE VERSION)