Sống xa anh chẳng dễ dàng (rm)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0865***240

Sống xa anh chẳng dễ dàng (rm)

0935***300

Sống xa anh chẳng dễ dàng (rm)

0979***875

Sống xa anh chẳng dễ dàng (rm)