Thiên đường gọi tên

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0387***686

Thiên đường gọi tên

0827***899

Thiên đường gọi tên

Cranberry

Thiên đường gọi tên

Các bản thu gần đây