Trời dấu trời mang đi

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2508789

Trời giấu trời mang đi

2508789

Trời giấu trời mang đi

0389***969

Trời giấu trời mang đi