Vầng Trăng Khóc - Karaoke beat gốc hay nhất - Nhật Tinh Anh Ft.Khánh Ngọc

Địa điểm: Funny Game - Hòa Bình, 332 Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình, Hòa Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1750746

Vầng Trăng Khóc - Karaoke - Nhật Tinh Anh Ft.Khánh Ngọc

2388964

Vầng Trăng Khóc - Karaoke beat gốc hay nhất - Nhật Tinh Anh Ft.Khánh Ngọc

0933***514

Vầng Trăng Khóc - Karaoke beat gốc hay nhất - Nhật Tinh Anh Ft.Khánh Ngọc