Vệt nắng cuối trời

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0335***264

Vệt nắng cuối trời

0961***420

Vệt nắng cuối trời

0335***264

Vệt nắng cuối trời