Vì chính em thôi

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0988***940

Vì chính em thôi

0962***815

Vì chính em thôi

1715950

Vì chính em thôi