WOWY - THIÊN ĐÀNG ft JOLIPOLI ( tại ELLE SHOW ) Full version

Địa điểm: Funny Game - Hòa Bình, 332 Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình, Hòa Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0384***547

WOWY - THIÊN ĐÀNG ft JOLIPOLI ( tại ELLE SHOW ) Full version

0929***580

WOWY - THIÊN ĐÀNG ft JOLIPOLI ( tại ELLE SHOW ) Full version

2428590

WOWY - THIÊN ĐÀNG ft JOLIPOLI ( tại ELLE SHOW ) Full version