Các thành viên khác cùng hát bài "Em đã thương người ta hơn anh"

3135358

Em đã thương người ta hơn anh

3135071

Em đã thương người ta hơn anh

3133420

Em đã thương người ta hơn anh

3126449

Em đã thương người ta hơn anh

0792***672

Em đã thương người ta hơn anh

User 4123106

Em đã thương người ta hơn anh

3122353

Em đã thương người ta hơn anh

3120611

Em đã thương người ta hơn anh

0852***133

Em đã thương người ta hơn anh

0824***890

Em đã thương người ta hơn anh

0931***065

Em đã thương người ta hơn anh

3115593

Em đã thương người ta hơn anh

User 4110792

Em đã thương người ta hơn anh

User 4105888

Em đã thương người ta hơn anh

3104775

Em đã thương người ta hơn anh

3099260

Em đã thương người ta hơn anh

User 3920434

Em đã thương người ta hơn anh

0779***664

Em đã thương người ta hơn anh

3068582

Em đã thương người ta hơn anh

0966***565

Em đã thương người ta hơn anh

3059426

Em đã thương người ta hơn anh

3054470

Em đã thương người ta hơn anh

0356***391

Em đã thương người ta hơn anh

3048422

Em đã thương người ta hơn anh

3047918

Em đã thương người ta hơn anh

3041317

Em đã thương người ta hơn anh

0343***995

Em đã thương người ta hơn anh

Thanh Vân

Em đã thương người ta hơn anh