Các thành viên khác cùng hát bài "Mưa trên cuộc tình"

Trâu

Mưa trên cuộc tình

0337***550

Mưa trên cuộc tình

0909***967

Mưa trên cuộc tình

Quỳnh Trang

Mưa trên cuộc tình

0984***305

Mưa trên cuộc tình

0705***993

Mưa trên cuộc tình

0963***958

Mưa trên cuộc tình

0935***466

Mưa trên cuộc tình

0931***567

Mưa trên cuộc tình

0357***068

Mưa trên cuộc tình

Hana

Mưa trên cuộc tình

0903***420

Mưa trên cuộc tình

0777***224

Mưa trên cuộc tình

Pầu Hiền Khô

Mưa trên cuộc tình

0789***495

Mưa trên cuộc tình

Mưa trên cuộc tình

0905***232

Mưa trên cuộc tình

0335***264

Mưa trên cuộc tình

0908***808

Mưa trên cuộc tình

0962***665

Mưa trên cuộc tình

1716426

Mưa trên cuộc tình

0964***796

Mưa trên cuộc tình

Quỳnh Trang

Mưa trên cuộc tình

0903***217

Mưa trên cuộc tình

0981***552

Mưa trên cuộc tình

1724019

Mưa trên cuộc tình

Tuyết Anh

Mưa trên cuộc tình

Thủy Tiênn

Mưa trên cuộc tình