Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Anh ơi ở lại

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3163302

Anh ơi ở lại

User 3924600

Anh ơi ở lại

User 4163127

Anh ơi ở lại