Chạm đáy nỗi đau

Địa điểm: Funny Game - Hòa Bình, 332 Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình, Hòa Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Kiên Nguyễn

Chạm đáy nỗi đau

0986***287

Chạm đáy nỗi đau

0907***980

Chạm đáy nỗi đau