Có tất cả nhưng thiếu anh

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2834918

Có tất cả nhưng thiếu anh

0388***922

Có tất cả nhưng thiếu anh

0333***989

Có tất cả nhưng thiếu anh