Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Hồi tưởng

Địa điểm: Funny Game - Hòa Bình, 332 Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình, Hòa Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0912***096

Hồi tưởng

0973***025

Hồi tưởng

Phan Chau Pha

Hồi tưởng