Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Tổ quốc gọi tên mình

Địa điểm: Funny Game - Hòa Bình, 332 Cù Chính Lan, Đồng Tên, Hòa Bình, Hòa Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0971***777

Tổ quốc gọi tên mình

0987***080

Tổ quốc gọi tên mình

0913***373

Tổ quốc gọi tên mình