Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Khó vẽ nụ cười - Đạt G x DuUyên [Beat chuẩn]

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2249613

[Karaoke] Khó vẽ nụ cười - Đạt G x DuUyên [Beat chuẩn]

2249242

[Karaoke] Khó vẽ nụ cười - Đạt G x DuUyên [Beat chuẩn]

2248849

[Karaoke] Khó vẽ nụ cười - Đạt G x DuUyên [Beat chuẩn]