Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lá xa lìa cành (rm)

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0949***990

Lá xa lìa cành (rm)

0948***244

Lá xa lìa cành (rm)

2980536

Lá xa lìa cành (rm)