Sai người sai thời điểm

Địa điểm: Vincom Trần Phú Bạc Liêu, 15 Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu, Bạc Liêu, Bạc Liêu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0904***681

Sai người sai thời điểm

0902***322

Sai người sai thời điểm

0327889584

Sai người sai thời điểm